Ofskie âlde OPS bestjoer

Op de lêste Algemiene Ledegearkomst is nei de beneaming fan it nije bestjoer troch foarsitter Siebren van der Zwaag ofskie nommen fan it âlde bestjoer: George Huitema (foarsitter), Jan Gulmans (sekretaris), Jan Guichelaar (ponghâlder), Doekle Elgersma, Geart van der Meer en Geke Sjoerdsma.

Mei in persoanlike taspraak oerlange hij eltsenien it prachtboek Wereldgeschiedenis van Nederland.