Nij bestjoer OPS

Op de lêste ekstra Algemiene Ledegearkomste is in nij bestjoer keazen:

  • Siebren van der Zwaag, foarsitter
  • Hylkje de Jong, sekretaris
  • Anneke de Vos, ponghâlder
  • Philippus Breuker, lid
  • Martin Reints, lid