Ekstra Algemiene Ledegearkomste OPS 24 jan 2019

Ekstra Algemiene Ledegearkomste OPS

 Datum: Tongersdei 24 jannewaris 2019

Tiid: 15.30 oant 16.30 oere

Plak: Tresoar te Ljouwert

It Selskip hat op 12 desimber fan it ôfrûne jier in ekstra ledegearkomste hân. It útstel fan it bestjoer wie doe om it Obe Postma Selskip op te heffen. Dat útstel waard troch de oanwêzige leden lykwols net stipe. Dêrneist die bliken dat in oantal leden ree wiene in nij bestjoer te foarmjen. Dat inisjatyf, wat net agindearre wie, waard by akklamaasje oannommen, sadat nochris, sjoen wat de statuten dêrfan sizze, in ekstra ledegearkomste hâlden wurde moat. Dat bart dus op de niisneamde datum.

De folgjende leden binne ree om yn it bestjoer sitting te nimmen: Philippus Breuker, Martin Reints, Hylkje de Jong, Anneke de Vos en Siebren van der Zwaag. Foarsafier’t oare OPS-leden sitting yn it bestjoer nimme wolle, is it nedich dat se har by de skriuwer melde, uterlik in wike foar de gearkomste.

Wurklist 

  • Finansjele saken: finansjeel ferslach 2018, kaskommisje.
  • Beneaming nij bestjoer (sjoch boppe: kandidaat-bestjoersleden).
  • Ofskie âlde bestjoer.
  • Koarte taljochting op de plannen fan it nije bestjoer.
  • Wat der mear op it aljemint komt.
  • Ofsluting