Bysûndere Algemiene Ledegearkomste: Opheffing

Woansdei 12 desimber 2018

Tiid: 15:30 oant 16:30 oere

Plak: Kafee Wouters, Sophialeane 5 te Ljouwert

Achte leden fan it Obe Postma Selskip,

Hjirby nûgje ik jo út namme fan it bestjoer fan it  Obe Postma Selskip út foar in algemiene ledegearkomste. It ûnderwerp fan dizze ledegearkomste is it foarstel fan it bestjoer ta opheffing fan it Obe Postma Selskip as feriening (sjoch de taljochting yn de nijste Wjerklank 22).

Artikel 30 fan de OPS statuten giet oer de “Ontbinding” fan de feriening. Op de Algemiene Ledegearkomste moat minstens 2/3 fan de leden oanwêzich wêze (= 60 leden). En yn dizze gearkomst moat 2/3 mearderheid  akkoard gean mei it útstel ta opheffing fan de feriening. As der net 2/3 fan de leden oanwêzich binne, dan nûget it bestjoer fan it Obe Postma Selskip de leden út foar in folgjende bysûndere ledegearkomste dêr’t dat útstel opnij ynbrocht wurdt troch it bestjoer. Yn dizze gearkomste kin dan besletten wurde mei 2/3 mearderheid, wat it oantal oanwêzige leden dan ek mar is.

Mei freonlike groeten, Jan Gulmans, skriuwer

Algemiene Ledegearkomste (15:30 – 15:45)

Wurklist

  • Iepening
  • Utstel ta opheffing Obe Postma Selskip per 31-12-2018
  • Sluting

Bysûndere Algemiene Ledegearkomste (16:00 – 16:30)

Wurklist

  • Iepening
  • Utstel ta opheffing Obe Postma Selskip per 31-12-2018
  • Fierdere gong fan saken, û.o. oergong nei Tresoar
  • Sluting