Reiske 2012: It Koarnwert fan Postma, mei Konsert

Nei Koarnwert !

Op sneon 12 maaie waard, ûnder de titel ‘It Koarnwert fan Postma, it jierlikse OPS-reiske hâlden. Tineke Steenmeijer-Wielenga en Philippes Breuker wien ferantwurdlik foar de begelieding. Sij hiene yn nûmer 11 fan it tiidskrift ‘Wjerklank’al, as tarieding fan it reiske belanrike oantekens opskreaun. George Huitema hat in moai foto-album (mei ûnderskriften) makke fan it reiske, dat hjir te sjen is. It konsert, dat yn it ramt fan it reiske, útfierd waard, is hjir te sjen.