Reiske 2011: Foto- en fideoferslach Reiske Fivelgoa

Foto- en fideoferslach fan it Obe Postma-reiske Fivelgoa fan sneon 28 maaie 2011 (Gidsen: Philippus Breuker en Peter Molema; foardracht: Aly van der Mark) makke troch Hylkje de Jong, en foto’s makke troch Klaske Straatsma, Jan Guichelaar en Jan en Maria Gulmans.

Noch in pear foto’s makke troch Jan Guichelaar, Jan en Maria Gulmans en Klaske Straatsma.