OP Rige 4, 5: Twa nije boeken

Van Groningen tot ZeelandOp 31 maart 2010 waarden troch it Obe Postma Selskip yn it Natuermuseum Fryslân te Ljouwert twa boeken op it gebiet fan de lânskipsskiednis oanbean. Sprekkers wiene ûnder mear de histoaryskgeografen prof. dr. Theo Spek en prof. dr. Guus J. Borger. It gie om in mânske útjefte fan lânbouhistoaryske opstellen fan Obe Postma, Veld, huis en bedrijf, besoarge troch Philippus Breuker m.m.f. Meindert Schroor en Tineke Steenmeijer-Wielenga, en de bundel Van Groningen tot Zeeland. Geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap ûnder redaksje fan Guus J. Borger, Philippus Breuker en Hylkje de Jong, mei bydragen fan Egge Knol (Het verleden van kwelders, wierden en dijken: werk voor natuurwetenschappers); Meindert Schroor (Tussen Geologie en Geakunde. Historische geografie van Friesland in de periode 1850-1950); H.Th.M. Lambooij (Het middeleeuwse kaartbeeld van Hollands Noorderkwartier); J.T. Bremer (De genese van de Kop van Noord-Holland en het westelijk Waddengebied); K.A.H.W. Leenders (Door de kracht der vloeden, of door ’t toedoen van menschen, verandert of gantsch te niet gegaan) en Adrie de Kraker (Landschapsonderzoek in de Zeeuwse Delta, 1990-2010).

It programma fan de middei is hjir te finen.

Veld, huis en bedrijf