IT KWATRYN

IT KWATRYN

Leafst wat wiisgearich – seit de stilistyk:
Eat fan in puntdicht – hat er ús beleard;
Dan mei it gean: ’k haw net te folle wurden,
En, wiisheid, o hoe haw ik dy begeard!
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *