Categorie archief: Beeld en geluid

Der binne hiel wat komponisten dy’t muzyk op lieten fan Postma makke hawwe en der is inkeld ek wolris ien dy’t nei oanlieding fan in rigel in komposysje makke hat. Dêrneist binne der foardrachten fan gedichten, ek fan de dichter sels! It liket ús maklik foar de leafhawwers ta as se in kar dêrút by elkoar fine kinne op dit webstee

Postma oer Jolm fan G.N. Visser

Yn it lûdsargyf op Tresoar sit in stikje fan Postma oer de fersebondel Jolm fan G.N. Visser. It sil makke wêze op 27 febrewaris 1949, doe’t de RON opnamen makke fan it symposion dat De Tsjerne dy middeis yn kafee-restaurant De Griene Weide te Ljouwert hold. Neffens de oankondiging yn de Ljouwerter Krante soenen in stik of sân literatuerleafhawwers it petear ynliede. Ien fan har hat dus Postma west. Hy hie him frij kritysk útlitten oer de bondel. Op fersyk fan de redaksje fan De Tsjerne hie er nammentlik syn betinken oer de jongere Fryske dichters jûn en ferlykjend mei Ta de moarn fan R.P. Sybesma behalve Jolm ek Lunchroom fan J.D. de Jong behannele. Dat wie of waard publisearre yn De Tsjerne 1949, 65-70. Wat er dêr skriuwt, fettet er yn dit lûdsfragmint sa’n bytsje gear. Blykber krige elk de gelegenheid om yn ien minút syn miening te jaan. Oerjefte, wat er hjir by Visser synjalearret, sprekt er yn syn gedichten ek wol fan. Mear as ien kear hjit it dat him eat jûn is of hopet er dat it him jûn wurde mei. De kombinaasje hjir mei frommens hat er ek yn it gedicht: Doe’t ik in lêste dicht oangean woe (SF 277), dat fan 1941 is:
En alles komt: âld’ ieuwene libbensstream,
– Eat oars as ’t spreukespul wêrmei de rinders gean;
Allinne fromme oerjeft’ komt har nei;
Is fier ferrûn, mar sil as wy bestean.
En ek tinkt men oan de bekende rigels: O, en faaks is it eat fan de dream fan de fromme/ As er de ingels har blanke wjokken iepen tearen sjocht (SF 376; 1951).

Postma seit dit:

Ien minút foar Jolm
En dat is no krekt de Fryske fersebondel dy’t it lestichst te beoardieljen is.
Foar in grut part is it ultramodern, alles oandoarend en it ûnsjogge net mijend. 
Mar yn inkelde fersen is der ek frommens en oerjefte.
Sa binne der ek mar inkelde moaie fersen yn it gedicht, mar mear knappe.
Mar der binne ek fersen tusken, dy’t net moai binne en ek net knap.
Dêrta rekkenje ik bygelyks De learaar en It nudisteliet.
Ik kin dan ek net meigean mei wat ik earne lies dat Jolm in magistrale fersebondel wêze soe.
Der binne wol magistrale fersen by, en dat seit ek hiel wat, mar ek prullaria.

Beharkje hjir it fragmint troch op it startknopke te klikken.

{play}http://www.obepostma.nl/mp3/Jolm.mp3{/play}

Beharkje ek de reportaazje oer G.N. Visser, mei Douwe Annes Tamminga, Fokke Sierksma, Obe Postma, Ypk fan der Fear en Jan Wybenga, makke troch Geart de Vries yn 1988 foar Omrop Fryslân.

PHB (mei tank oan Tsjisse Hettema fan Tresoar foar it attindearjen)

Primeur: Boerinne fan Surch op CD

Tjerk Bootsma, bekend fan de muzykgroepen Reboelje en Swee, hat De boerinne fan Surch op muzyk set en sjongt hjir sels it liet. Hy bringt it mooglik noch op in cd yn ’e hannel, mar it webstee fan it OPS hat de primeur. Klik op de startknop hjirûnder om it liet te beharkjen:

{play}http://www.obepostma.nl/mp3/08269.mp3{/play}

Muzyk en sang Joop Verbeke

Joop VerbekeUnder de komposysjes op gedichten fan Postma rinne dy fan Joop Verbeke derút. Verbeke (Ljouwert 1930-1997) wie fan syn fak learaar Dútsk en skei- en natuerkunde, mar hat dêrneist ek altyd jazz-pianist west en sels muzyk makke. Nei de HBS hat er earst in skoft rûnom yn it noarden spile, mar ek wol foar de Amerikaanske soldaten yn Garmisch-Partenkirchen. Ear’t er in eigen kombo foarme, wie er pianist by it Dûnsorkest Martin Vijver en pianist en komponist by it Selskip fan Rients Gratama en it Selskip Leo en Leny Dykstra. Ek hat er pianist en letter ek noch in pear jier dirigint fan de ‘Big Band Leeuwarden 1973’ fan Jelle Buising west. Stadichoan hie er ûntdutsen dat syn hert útgong nei it komponearjen op gedichten. Dy gedichten socht er sels út, soms mei syn freon Jan Bylsma. Dizzen fan Postma hat er yn de jierren santich op muzyk set. Behalve Dit folk binne fan him ek ferskynd Poezie-album en Where I am going, dat lêste mei sang fan de jazz-sjongeres Elly May.

Op Dit folk steane neist lieten op gedichten fan oaren fiif fan Postma. Wy hawwe twa útsocht. Verbeke sjongt se sels. Hy spilet piano, syn broer Harry Verbeke as gast tenoarsaksofoan, Jan van Batenburg drums, Karst de Groot gitaar en Sjoerd van der Wal basgitaar. Opnametechnyk en miksaasje binne respektivelik fan Toine Mertens en Cees Bylstra. Dit folk hat de iennichste plaat west dy’t Lykle Jansma útbrocht hat.

Wy tankje Sjoerd Osinga foar de tip en foar it omsetten fan de plaat. En wy binne der bliid mei dat Wiep Verbeke en Foppe Jansma ús tastimming jûn hawwe om de lieten op it webstee fan it Obe Postma Selskip te setten.


In hjerstdei (SF 24)

De skippen sile oer ‘e blauwe see,
Har freon, de westewyn, bringt har te stee;
De hele kloft set op it suden ta,
De blanke seilen bolje en lûke sa.

It wetter weag’t him op en jout him yn
En dûnset yn ‘e kleare sinneskyn;
De weagen komme en batskje tsjin it haad,
De skippen geane stil har gledde paad.

De gânzen sjonge fan ‘e waad har liet,
In sang fan mannich dei, dy’t net fergiet;
De fiere himmel striel’t fan sulv’ren ljocht:
De hjerst hat hjoed syn moaiste jefte brocht!

{play}http://www.obepostma.nl/mp3/GedichtV-01.mp3{/play}


 

It wie in dei fan reinen (SF 25)

It wie in dei fan reinen
De loft egaal en skier;
En ticht hong op ‘e ierde
It swurk fan wetter swier.

Wy sieten smûk en fredich
Op ’t stalhout by-inoar
En tochten net oan boartsjen
En fleanen bûtendoar.

It wienen moaie teltsjes
Dy’t Auk ferhelje koe!
Dêr’t folts mei nuv’re gongen
Syn dream yn stâle woe.

De mûskeblom foar ’t finster,
My tinkt ik rûk him noch,
En d’ âlde teltsjes geane
My wer de holle troch.

{play}http://www.obepostma.nl/mp3/GedichtV-02.mp3{/play}

Lieten

Der binne yn de rin fan ‘e tiid nochal wat gedichten fan Postma op muzyk set. Wy wolle dêr graach in kar út meitsje en op it webstee opnimme. By gelegenheid sille wy dêr ek wurk fan meitsje. Underwilens noegje wy komponisten alfêst út om har wurk sels yn te stjoeren. Fan Pieter Bakker krigen wy muzyk op it gedicht ‘Op ‘e Suderdyk by Makkum’ (SF 105) út 1917. It gedicht docht yn ‘e fierte wat tinken oan ‘Teroele’ fan Piter Jelles. It soe bêst wêze kinne dat it Postma foar eagen stien hat. Hy koe Piter Jelles syn wurk goed. It is ús net bekend oft it ek op muzyk set is.

Op ‘e Suderdyk by Makkum (mezzosopraan en piano) (PDF)
Op ‘e Suderdyk by Makkum (mingd koar) (PDF)

Foardracht gedichten troch Aly van der Mark

Aly van der Mark

Yn juny 2007 hat it Obe Postma Selskip in reiske nei Grins makke. Postma hat sa’n 40 jier yn de stêd Grins wenne en yn dy tiid hat er in protte gedichten skreaun oer plakken yn en om de stêd. Tidens dat tige slagge reiske ha ik gedichten fan Postma foarlêzen, dy’t sloegen op dy plakken. De “Fryske” gedichten pasten dêr doe net bij. No’t Jo Smit syn foardracht op it webstee kaam, hat de redaksje my frege om ek in pear gedichten foar te dragen en dy sels te kiezen. Dat binne sân wurden. By myn favoriten is ek ien dat yn Grinslân spilet.

Mei tank oan Sjoerd Osinga fan Drachten, dy’t sa freonlik wie de treflike opname te meitsjen.

Aly van der Mark

 


Mei de auto nei de trein (SF 166)

Foar memme doar stapten wy yn;
Wy wienen net sa moedich, rju dingen joegen ús soarch.
Mar rêstich naam ús sjauffeur de bochten
Fan it doarp-stêdsje en ear’t wy ’t wisten
Wien’ we oan ‘e seedyk.
De motor sette wat oan; hy spûn en snoarke
En soms effen rêchwipte de auto
As in streakjend poeske.
En foarby fleagen de húskes dy’t ik sa goed koe.
En foarby de pleatsen dy’t ik sa goed koe,
Mar no swijend en sûnder bewenners;
En foarby de greiden mei wat donkere winterskiep
En iepenbrutsen bou dêr’t seefûgels saaiden.
Ien mânske kob siet op ‘e reed;
Rotgânzen wienen der net,
Wêr soenen dy no har lieten sjonge?
O hoe deadsk is dat stille fjild, myn freonen hawwe my ferlitten!
Oan ’t ein noch effen boppe de see swaaie de libbene bazaltblokken,
Mar de auto kriemt.
En set ús del foar de trein fan 11 oere 11.


Te Harns (SF 218)

Goethe die in reis nei Italië en Rilke nei Ruslân,
En as in oar minske kamen hja werom.
Ik haw op myn âlde dei nei Harns ta west;
In oar minske koe ik net wurde, mar ik haw stien op it heechste fan ‘e bolwurkstún –
In jonge matroas siet op in bank en twa âlde kapteins kuieren it paadsje lâns.
Djip seach ik del op ‘e skippen yn ‘e stêdsgrêft en de beammen fan ‘e bûtensingel;
Ik rûkte de tarlucht en wol eat fan ‘e see – en alheel deselde bin ik net bleaun.
Ik haw de Noarderhaven sjoen en it Noardies; hoe rom wie it – en hoe âld!
De platanen fan ‘e Foarstrjitte wienen wat beknobbe, mar goed liken gelokkich de nije.

Dit wie de earste stêd, dy’t ik jong kennen haw;
Hjir kamen wy troch as wy mei Ypke nei Easterbierrum rieden,
En by Beitschat moasten wy oan.
De reade liuwen parearje noch by de brêge, mar Tsjerk Hiddes stiet as nije stiennen man oan ‘e havenkant.
Tsjerk Hiddes, Tromp, de Ruyter!
En wêrom hawwe hja de sifers 16 hûndert set op al dy moaie pakhuzen?
De haven leit ljocht en iepen mar op it havenplein hingje de swarte manlju om.
As wy omkeare hearre wy de Ato oer de strjitten razen.
Hollân! de see! de see!

{play}http://www.obepostma.nl/mp3/GedichtA-02.mp3{/play}


Soene jo stjerre moatte as jo net dichtsjen mochten? (SF 259)

Ik wit net, Master, ik wit it net…
Miskien soe ik it noch wol effen úthâlde, as ik gjin oare krupsje krige.
Ik soe dochs wol jûns wat sitte meie en de âlde bylden foar my oprize litte?
Ik soe dochs wol it jonge ferskinen fêsthâlde meie,
En wêzen en laits wer foar eagen bringe?
Faaks soe ik wol effen perbearje meie hoe’t it klinkt as ik de wurden opsis?

En as ik sa yn tinzen wei de pinne opnaam en in pear rigels opskreau
Om my dan wer te betinken en troch te krassen en wer op ‘e nij wat wurden te siikjen.
Dat soene Jo dochs gjin dichtsjen neame?
En as ik dan sa’n fers makke hie – want och, sa soe it neamd wurde kinne –
En ik liet it mar yn it skrift stean dat gjinien it witte koe, Dan soe it ommers gjin dichtsjen hjitte;
En ik soe net dichtsje meie, en dochs in libben man wêze!

Mar sa’n fers wol nei de minsken ta,
Mei syn glâns, mei syn libben, mei syn sjongers-en-dûnsers-aard;
It wol mei yn ‘e rige yn blomsierde parken,
En effen in glim jaan yn donkere keamerromt’,
En soms wol it skrieme om droef ferlitten;
En as dat net mei…
– Mar it wie ommers mar sa’n frage!

{play}http://www.obepostma.nl/mp3/GedichtA-03.mp3{/play}


Arbeidershûs (1940, SF 268)

Lang haw ik nei it arbeidershûs sjoen;
Hat ea in pleats my sa fêst hâlden?
Oan gjin dyk, oan gjin feart, stiet it midden yn ‘e greide.
It sil in dûbeld hûs wêze, mei de skoarstien yn it midden foar beide keamers.
(Ik haw heard dat der in lyts bûthúske efter is.)
De muorren binne wyt, it dak is read, sa as dy âlde huzen wol binne.
Eigentlik hat it neat besûnders; wêrom haw ik der sa lang nei sjen moatten?

Kin it wêze dat it keamersfinster seit:
‘Ik sjoch de greide; ik bin de greide.
Ik fang it ljocht op, it west-noardwesterske ljocht: beam net, noch blom net;
Fang it op foar keamer en bedskut.
No sjoch ik de weinen mei gers troch de lannen kriemen: foar myn boer, foar syn boer;
Mar earstdeis net oars mear as de frachtauto’s dy’t de grutte wei lâns fleane,
De grutte wei fan de Wearen nei Wûns.’
En myn eagen siikje de Wearstal.

Foarhús en keamer en in lyts bûthúske,
Wyt en read en in skoarstien yn it midden.

{play}http://www.obepostma.nl/mp3/GedichtA-04.mp3{/play}


De boerinne fan Surch (1900, SF 11)

De frou stiet op it boerehiem
Stil by de bûthúsdoar,
Yn sneinse swarte boerinneklean
Mei in bûnte skeldoek foar.

Har earizer blinkt yn ‘e sinne fier
Want it hiem leit heech en frij;
En beammen waachse net te Surch:
De see is te tichtebij.

’t Is sneintemiddei, de bern binn’ fuort
En kuierje oan ‘e seedyk,
De boer leit efkes op it ear:
Foar de frou allinne it ryk.

Dêr stiet hja no stil op it keale hiem
Bi in stokroas en goudsjeblom,
Dy har bern yn in túntsje noch opbrocht ha,
Mar dy haww’ it ek al net rom.

O dat hearlike grutte apelhôf
Alear by har âlders’ hûs,
Mei dy moaie hege abeeljenbeam
En blommen by de rûs.

Hja is no hast al in âld wiif
En hat al grutte bern,
Mar dan wurdt har it moed dochs fol:
Hja mei dy lânsdou hjir net sjen!

‘Dat jo dêr no noch om skrieme kinn’,
Dat is dochs de muoite net wurch,
Jo sa’n flink en warber boerewiif
Myn leave boerinne fan Surch.’

{play}http://www.obepostma.nl/mp3/GedichtA-05.mp3{/play}


De parrebeam (1902, SF 19)

’t Wie foarjier, de parrebeam bloeide sa swiid,
Yn syn pronk fan wite blommen:
En de sudertwirkes boarten oer ’t gea,
Men fielde de simmer kommen.
It hôf wie fol swietrook en klear wie de loft,
Yn ‘e rûnte dûnse in bernekloft
Om ‘e parrebeam.

Ik tocht oan ús beppe, no lang al wei,
Dy sette de beam út in krútsje,
En gjin mem fersoarge har berntsje sa trou
As beppe, goe-minske, har sprútsje.
En no is har beam fan it hôf de pronk,
Dy moaier sjen wol, moat fier fan honk,
As ús parrebeam.

No boartsje de bernsbern om ‘e âlde beam,
De jonkheid yn gouden wille!
En it libben brûst ta de takken út,
As soe it fan bloeisel tille!
In wûnder sigen rint troch de stamm’
No’t hy it lije foarjier fernaam,
Us parrebeam.

O, it libben komt en it libben giet.
Op simmer sil winter komme!
En ‘e hjerstwyn nimt de blêden wei,
Mar it foarjier set yn blomme!
It hôf wie fol swietrook en klear wie de loft,
Yn ‘e rûnte dûnse de bernekloft
Om ‘e parrebeam.

{play}http://www.obepostma.nl/mp3/GedichtA-06.mp3{/play}


De kuier (1924, SF 177)

Tegearre gongen wy, myn jonge freon en ik,
It paad lâns, dat my leaf wie, troch it blide lân;
My lûkt syn bliere jeugd; wat hat yn my,
Ferbloeid, betard, macht op syn wêzen hân?

Gewillich joech er him no nei myn rêst’ge gong
En hâlde yn, wie ’t dat ik effen stie,
Om oan te tsjutten wêr ik ’t skiene wist
Want hy moast sjen, wat ea myn freugde wie.

Yn djipste pronk lei maitiids griene lân;
Fan fierens balt in ko; de froasken roppe sa;
It foarjier sjongt yn my syn machtich liet,
De blanke wei rint nei ’t ûneindige ta.

En nêst my klinkt de ranke, jonge stim,
Dy’t licht dan sjit foarút en dan wer keart,
En sjongt fan jeugd aloan; de blide sang
Fan wa’t gjin jeft’ as ’t libben sels begeart.

Him kin net wêze ’t foarjierslûd as my
In rop dy’t jonkheid jout oan ’t âld geslacht;
Mar ek foar him is liet en kleur en ljocht,
Al ’t kostlik spul fan maitiids iere pracht.

Sa gean w’ ús ljochte paad. Wa jout, wa nimt?
Oan ’t ein, wy stean en somje en roere net,
Mar haww’ gjin kar. Dan swijsum keare wy;
En yn my klinkt: dy nei is ’t jonge hert!

{play}http://www.obepostma.nl/mp3/GedichtA-07.mp3{/play}