Categoriearchief: Werk

Boekpresintaasje DREAUN FAN IERDE’ DREAM

Philippus Breuker,
Dreaun fan ierde’ dream. Libben en wurk fan Obe Postma

Tiid: 13:30 – 17:00, Woansdei 24 Oktober 2018; Gysbert Japicxseal, Tresoar, Ljouwert

Programma
13:30 Ynrin, ûntfangt mei kofje/tee.
14:00 Iepening troch George Huitema, foarsitter fan it Obe Postma Selskip.
14:05 Lêzing Tusken klaai en akademy troch Jan Gulmans, sekretaris Obe Postma Selskip.
14:40 Lêzing Het schrijven van een biografie: historiografische en narratologische overwegingen troch Elisabeth Leijnse, heechleraar Letterkunde, Universiteit Namen.
15:15 Lêzing Problemen by it skriuwen fan in biografy fan Obe Postma en yn dy biografy sels troch Philippus Breuker, auteur biografy Dreaun fan ierde’ dream.
15:40 Utrikking earste eksimplaar biografy oan Siebren van der Zwaag, âld-foarsitter fan it Obe Postma Selskip.
15:45 Ofsluting mei oanslutend ferkeap fan it boek en neipetear mei hapke en drankje.

https://www.obepostma.nl/wp-content/uploads/2018/09/Boekpresintaasje-DREAUN-FAN-IERDE’-DREAM-1.pdf

Ynventaris skriften Postma

Ta de skriftlike neilittenskip fan Postma hearre mear as achthûndert skriften mei úttreksels fan stúdzjes en ek mei optekeningen fan gedichten op it stuit dat se ûntstienen. Se rinne fan syn skoaltiid oant syn dea. De skriften dy’t (troch dr. J.J. Spahr van der Hoek) yn 1982 op de Fryske Akademy brocht wienen, binne yn 1983 beskreaun troch Philippus Breuker en dêrneffens koartlyn ynventarisearre op Tresoar. Tresoar hat de beskriuwing oanfolle mei de skriften dy’t nei de dea fan Postma op it FLMD kommen wienen. Dat wienen mar in stikmennich. No binne se gearbrocht yn ien samling, de Obe Postma Samling (OPS). Wy tankje Tresoar foar de tastimming om de beskriuwing oer te nimmen. Se is ek te finen op http://www.archieven.nl.

Yn it ynliedend stikje by de skriften Filosofy en psychology stiet in printflater ([1908] moat [1900] wêze) en de skriften Filosofy 5 en 6 kinne op 1902 yn stee fan 1903 set wurde.

Ynventaris skriften (as PDF-dokumint)

Selektive bibliografy fan wurk oer Postma

Boersma, P., De frekwinsje fan it eigenskipswurd yn it wurk fan Obe Postma, yn: Siebren Dyk en Germen de Haan (red.), Wurdfoarried en wurdgrammatika (Ljouwert 1988) 1-20.

Boersma, U.J., Birutsen vitalisme, De Tsjerne 8 (1953) 91-92.

Breuker, Ph.H., Obe Postma en Slauerhoff: noch in oerienkomst, Ut de Smidte fan de Fryske Akademy 13, nr. 1 (1979) 21. Lees verder Selektive bibliografy fan wurk oer Postma

Dr. Obe Postma…. mear as in Frysk dichter

earste lêzing fan it Obe Postma Selskip (sa likernôch sa) hâlden troch Tineke Steenmeijer-Wielenga yn de tsjerke fan Koarnwert op snein 19 novimber 2006

Achte dames en hearen, leden fan it Obe Postma Selskip en oare belangstellenden,

Oan my is de ear om yn it noch jonge bestean fan ús Selskip de earste lêzing te hâlden. Ik sil wat fertelle oer myn wurk foar de biografy fan Postma, in boek dat ik skriuwe wol as dissertaasje en dêr’t ik dan fan hoopje der yn 2009 by Philippus Breuker op promovearje te kinnen oan de Universiteit van Amsterdam, Postma syn Alma mater. Ut myn stúdzjekar, de Fryske taal- en letterkunde en út myn wurk oan it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum yn Ljouwert, in ynstelling dy’t sûnt de fúzje mei de Provinsjale Biblioteek en it Ryksargyf ûnderdiel is fan it histoarysk en letterkundich sintrum Tresoar, docht al wol bliken, dat de ynfalshoeke, dêr’t ik út wei skriuwe sil, de literêrhistoaryske wêze moat. Lees verder Dr. Obe Postma…. mear as in Frysk dichter