Categorie archief: Wjerklank

Wjerklank, bulletin fan it Obe Postma Selskip

‘Wjerklank’ is it tiidskrift, dat it Obe Postma Selskip twa kear jiers útjout foar syn leden/ stipers, as tsjinprestaasje foar harren jierlikse bydrage fan € 17,50. De redaksje is yn hannen fan Philippus Breuker en Jan Gulmans. De lêste is ek redaksjesekretaris (E-mail: klik hjir). Mei ‘Wjerklank’ jout it Obe Postma Selskip ynformaasje oer de fuortgong fan aktiviteiten, projekten en publikaasjes, mar ek oare nijtsjes oer it wjerfarren fan it Obe Postma Selskip krije der in plak yn.
 
Fersyk om ynstjoeringen:
leden fan it Selskip en oare ynteressearre lêzers wurde útnoege om, yn gefal sy in artikel bydrage wolle oan ‘Wjerklank’, kontakt op te nimmen mei de redaksjesekretaris (sjoch boppe).
 
Wat fine jo yn in nûmer fan ‘Wjerklank’ ?
 
Nijs oer it ûndersyk oangeande it oeuvre fan Obe Postma:
 • beskriuwingen fan ûndersyksaktiviteiten;
 • fuortgongsmeldingen;
 • foarstellen fan (nij) ûndersiik op it mêd fan filosofy, poëtika, skiednis, natuerwittenskip, foarsafier relevant foar de Postma-stúdzje.
Nijs oer boeken:
 • oankundigingen fan boeken, skripsjes en rapporten oangeande Postma en/of syn tiidgenoaten.
Nijs oer eveneminten:
 • oankundigingen fan lêzingen, stúdzjedagen en kongressen oangeande Postma-stúdzje;
 • ferslaggen fan eveneminten, foarsafier relevant foar Postma-leafhawwers en -kenners.
Fierders:
 • nijsgjirrige fynsten en opfallende útspraken;
 • saaklik-organisatoarysk nijs, personalia;
 • rubryk ‘oare tiidskriften’: nijtsjes fan oare, fakentiid oan it Obe Postma Selskip besibbe ynstellingen.

Jan Gulmans, redaksjesekretaris ‘Wjerklank 

Wjerklank 14

Wjerklank 14

Onderwerpen:

 • De Poëzijmiddei te Koarnwert, 12 maaie 2013
 • Sybrichje Tseards Rinia (1844-1928), de mem fan de dichter
 • Postma en it nije Frysk Museum
 • Boekpresintaasje Obe Postma Selskip

Klik hier om dit nummer van Wjerklank te lezen.

Wjerklank 8

Wjerklank Jiergong 4 Nûmer 8kaft8 (2010)

 Ynhâld

 Fan ‘e bestjoerstafel 2
Kolofon 2
‘De fascinatie voor Bai Juyi (Po Tsju-i)’ 3
Slauerhoff en Amarenske van der Zee  13
In ûnbekende brief út 1888 fan Obe Postma 14
Koarte biografy Tjitze de Boer16
Obe Postma: pionier van de landbouw- en landschapsgeschiedenis 18
Verslag Postma-Reiske 23
VHB en GZ: een terugblik 24
Fan besinnen 26
Faria 26
It byld yn ’t echt 27