Categorie archief: Activiteiten

Slagge stúdzjedei oer Postma en de natuerwittenskip

Op freed 25 novimber 2011 organisearre it Obe Postma Selskip foar de fyfte kear op rij in stúdzjedei. Dit kear wie it tema ‘Zekerheden in waarnemingen. Natuurwetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland rond 1900′. In keur fan acht sprekkers behannele tal fan aspekten oer de natuerkunde rounom 1900. Prof. Dr. George Huitema en Dr. Jan Guichelaar, de twa die it meast yntinsyf har mei de tarieding fan dizze stúdzjedei en de parallel dêroan rinnende útstalling yn Tresoar dwaande hâlden hawwe, kinne mei foldwaning werom sjen op har wurk.Dat dogge ek de rounom sawntich tahearders. Understeand in foto-impresje fan dizze slagge dei. Dizze ympresje is makke troch Frens Jan Rumph en George Huitema. De folsleine samling foto’s fan de stùdzjedei mei ûnderskrift kin jo besjen troch hjir te klikken . Yn april 2012 ferskynt it boek, weryn alle bydragen nochris in kear neilêzen wurde kinne.

    

 

2011 Studiedag ‘Postma en de natuurwetenschap’

Op vrijdag 25 november organiseerde het Obe Postma Selskip voor de vijfde keer op rij een studiedag. Dit keer was het thema ‘Zekerheden in waarnemingen. Natuurwetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland rond 1900′.

Een keur van acht sprekers behandelde tal van aspecten over de natuurkunde rond 1900. Prof. Dr. George Huitema en Dr. Jan Guichelaar, de twee die het meest intensief zich met de voorbereiding van deze studiedag en de parallel lopende tentoonstelling in Tresoar hebben beziggehouden, kunnen met voldoening terugkijken op hun arbeid. Dat deden ook de rond zeventig toehoorders.

Onderstaand een foto-impressie van deze geslaagde dag. Deze impressie is gemaakt door Frens Jan Rumph en George Huitema. In april verschijnt het boek, waarin alle bijdragen nog een keer nagelezen kunnen worden.

Klik voor foto’s hier

 

Reiske 2011: nei Fivelgo…

Postma yn Grins en Grinzerlân

Ferslach fan it reiske nei Fivelgo
Jan Gulmans
Sûnt de oprjochting fan it Obe Postma Selskip – hjerst 2006 – hat it Selskip ider jier in reiske organisearre. It earste reiske gyng, krekt lykas it reiske wêrfan yn dizze bydrage ferslach dien wurdt, nei Grinslân. De reden om twa kear it Grinzer lân te besykjen, leit yn it feit dat Obe Postma lange tiid (oant 1934) yn Grins(-lân) wenne en dat in protte fan syn fersen dêr har ûntsteansgroun ha (‘Yn Grinslân haw ik myn measte fersen makke’). Philippus Breuker skriuwt dan ek : ‘Postma is de dichter fan it Fryske lân en libben, mar dêr sit mear Grins en Grinslân yn as dat oant no ta sjoen is’ (sjoch ‘Wjerklank’, jrg. 1, no. 1, bls. 10). Ek diskear wie de reis taret troch Breuker en hy fertelde ûnderweis oer de plakken dêr’t wy oanstieken of lans rieden.

Lees verder Reiske 2011: nei Fivelgo…

Boek “De fascinatie voor Slauerhoff”

Op 20 maaie 2011 waard troch it Obe Postma Selskip yn Slauerhoff Interieurs te Ljouwert in boek op it gebiet fan de poëzij oanbean. Sprekkers wiene ûnder mear Hylkje de Jong en Martin Reints. Slauerhoff Interieurs is it plak wêr Slauerhoff opgroeide.

De titel fan it boek is: “De fascinatie voor Slauerhoff”. De redaksje wie yn hannen fan Philippus Breuker, Jan Gulmans en Hylkje de Jong. Der binne bydragen fan Huub Mous, (Slauerhoff en het onbehagen in de cultuur); Hein Aalders (Kamp met de demon. Het demonische in het werk van Slauerhoff); Eep Francken (Slauerhoff in de Nederlandse literatuurgeschiedenis); Marian de Vooght (De rusteloze en de berustende: Slauerhoff en Terborch in vriendschap en verbeelding); Philippus Breuker (Postma’s fascinatie voor Slauerhoff) en Wim Hazeu (De Friese bronnen van Slauerhoff).  It boek is útjoen yn de Obe Postma Rige no. 6 (ISBN 978-90-5615-265-9.)

Reiske 2011: Foto- en fideoferslach Reiske Fivelgoa

Foto- en fideoferslach fan it Obe Postma-reiske Fivelgoa fan sneon 28 maaie 2011 (Gidsen: Philippus Breuker en Peter Molema; foardracht: Aly van der Mark) makke troch Hylkje de Jong, en foto’s makke troch Klaske Straatsma, Jan Guichelaar en Jan en Maria Gulmans.

Noch in pear foto’s makke troch Jan Guichelaar, Jan en Maria Gulmans en Klaske Straatsma.

Lees verder Reiske 2011: Foto- en fideoferslach Reiske Fivelgoa