Contact

U kunt contact opnemen met het bestuur via onderstaande formulier.

10 gedachten over “Contact”

 1. Goedemiddag,

  Ik maak regelmatig mooie landschap foto’s. Ik vroeg mij of we wellicht een soort van samenwerking zouden kunnen doen..aangezien mijn foto’s best mooi op de gedichten zouden kunnen aansluiten.

  Ik heb geen website maar deel wel veel op Facebook (Annalies Kuipers) en instagram (annalies78)

  Hoop graag wat van jullie te horen!

  Groeten
  Annalies

 2. Goeie,
  wat in rêstich jier mei de koroanaregels.
  dochs hie ik wol in teken fan kontakt ferwachtte.
  Meskien in firtuele moeting of gearsit mei wat foardroegen gedichten?
  sil dochs net wier wêze dat alle bestjoersleden tagelyk siik binne?
  Ek haw ik gjin berjocht krige om it ledejild oer 2021 te beteljen.
  Fjierder is de ‘site’ net bywurkke. Der stiet noch de alde foarsitter op fermeld en de nije Amsterdamske frou net.
  It soe skande wêze at it Selskip sa út elkoar fâlt, nou
  Groetnis, Talea Jansma

 3. Dank voor de sectie woordverklaring. Ik zocht het woord feijtels dat ik in vroeg 17e eeuwse Hollandse boedelinventarissen regelmatig tegenkom.

 4. Goejûn minsken, yn it Bûsboekje fan 2022 beljochtsje wy it tema ‘Romte’. Om ’t dat begrip út syn wurk sprekt soene wy graach in gedicht fan Obe Postma opnimme wolle. Wy tochten oan ‘De stêd’. Hoe sit it mei de rjochten foar soks: kinne wy dat gedicht sa in plak jaan as wolle jim der in lytse fergoeding foar? Wolle jim der wat by skriuwe? As ha jim in better foarstel? Graach hear ik fan jimme.

 5. Tresoar ontving het tijdschrift “Wjerklank” (3 ex.) altijd voor de collectie. Graag willen we dit blijven ontvangen nu jullie een doorstart hebben gemaakt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *