Tsjerkepaad Cornwerd 2019 (Obe Postma)

Deze zomer doet de kerk in Cornwerd mee aan Tsjerkepaad 2019 op de zaterdagmiddagen 6 juli, 31 augustus en 14 september. Dit in aansluiting met de kerken in het nabijgelegen Schraard en Wons. De kerken zijn open van 13.30 – 17.00 uur.

Zie website http://www.tsjerkepaad.nl/CMSH4D/index.php?pages_id=1&t=home

Speciale activiteit is op zatermiddag 6 juli waarbij om 14:00 uur door Prof. Philippus Breuker een Obe Postma lezing gehouden wordt.

Obe Postma (1868-1963) is geboren in Cornwerd en ligt begraven op het kerkhof naast de kerk.

Cornwerd
Graf Obe Postma op kerhof naast kerkObe Postma-middag 2019

 • Datum: 24 mei 2019; 14:00 – 18:00 (zaal is open 13:30u)
 • Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
 • Opgave via email: annekejgdevos@hotmail.com
 • Toegang: leden (met introducé) gratis, niet-leden 5 euro


Op vrijdag 24 mei 2019 zal de dichter, essayist, vertaler en classicus dr. Piet Gerbrandy een lezing “De wyn fan Fryslân” verzorgen. Verder zullen na de pauze de OPS-leden Willem van Dijk, Klaas van der Hoek, Johannes Kramer, Teake Oppewal en Pieter Tuinman bijdragen over gedichten van Obe Postma leveren.

Ofskie âlde OPS bestjoer

Op de lêste Algemiene Ledegearkomst is nei de beneaming fan it nije bestjoer troch foarsitter Siebren van der Zwaag ofskie nommen fan it âlde bestjoer: George Huitema (foarsitter), Jan Gulmans (sekretaris), Jan Guichelaar (ponghâlder), Doekle Elgersma, Geart van der Meer en Geke Sjoerdsma.

Mei in persoanlike taspraak oerlange hij eltsenien it prachtboek Wereldgeschiedenis van Nederland.

Over het Obe Postma Selskip

Het Obe Postma Selskip, opgericht in 2006, wil als vereniging liefhebbers van het oeuvre van Postma bijeen brengen. Tevens wil het Selskip de bestudering van zijn werk stimuleren en de uitgave van zijn werk bevorderen.

Het Obe Postma Selskip organiseert regelmatig bijeenkomsten rond verschillende aspecten van Postma’s oeuvre. Tevens geeft de vereniging het blad Wjerklank uit. Ook via de website worden leden en belangstellenden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen.

Door middel van lezingen, tentoonstellingen en dergelijke stimuleert het Obe Postma Selskip een kritische receptie van het werk van Postma.

Het Selskip wil de nationale en (mogelijk ook) de internationale contacten aangaande het oeuvre van Postma bevorderen. Daartoe zoekt het naar steun en medewerking van de overheid en van organisaties die op hetzelfde terrein werkzaam zijn.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van het Obe Postma Selskip is als volgt:

 • Siebren van der Zwaag, voorzitter
 • Hylkje de Jong, secretaris
 • Anneke de Vos, penningmeester
 • Philippus Breuker, lid
 • Martin Reints, lid

ANBI-gegevens

Het Obe Postma Selskip heeft de ANBI status (RSIN fiscaal informatienummer: 817413765). ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Wettelijke voorschriften vereisen dat op de site van het Obe Postma Selskip een aantal gegevens van het Selskip staan. De gegevens hebben betrekking op statuten, inhoudelijke doelstellingen, financiële regels en verslagen, en activiteiten. Klik hier om de ANBI-gegevens 2019 te lezen: ANBI-2019

Jierferslach 2018

De folgjende aktiviteiten:

Gearkomsten

Yn 2018 hiene bestjoersgearkomsten  pleats op 7 febrewaris, 7 septimber en 12 desimber. Der wiene in Algemiene ledegearkomste op 7 febrewaris (mei in lêzing fan Philippus Breuker) en in ekstra Algemiene ledegearkomste op 12 desimber (opheffing OPS).

150e Bertedei Obe Postma

Yn Koarnwert is tongersdei 29 maart 2018 in spesjale betinking foar Obe Postma holden by syn 150e bertedei . Kommissaris fan de Kening Arno Brok lei hjir in blomstik op it grêf fan Postma . It Obe Postma Selskip wie dêrby fertsjintwurdige troch foarsitter, George Huitema, en âld-foarsitter Siebren van der Zwaag. Direkteur Bert Looper fan Tresoar hat dêrby foarlêzen út it wurk fan Postma.

Obe Postma Dagen 2018

It Obe Postma  Selskip hat  op 6, 7 en 8 April 2018 yn ‘e mande mei Tresoar de saneamde Obe Postma Dagen organisearre. Yn Postma syn 150ste bertejier leit de kulturele ferbining mei Ljouwert as de Kulturele Haadstêd. Ferskate ferslaggen binne te lêzen yn nûmer 22 fan de Wjerklank.

It programma fan de Obe Postma Dagen omfette in tal fan ûnderdielen, te witten:

 • GEDICHTEMIDDEI: it biedwurd is Lânskipspine? In stikmannich Fryske dichters sil mei harren eigen dichterlike ferwurking foar it buordsje komme oer hoe’t sy hjoed-de-dei it Fryske lânskip sjogge.
 • BOEKPRESINTAASJE ‘SELECTED POEMS OBE POSTMA’:  boekpresintaasje fan de trijetalige útjefte (Frysk-Ingelsk-Nederlânsk) Selected Poems Obe Postma fan fersen fan Obe Postma (1868-1963). De oanbieding fan it earste eksimplaar is oan Kommissaris fan de Koning Arno Brok. De oersettingen binne fan Jabik Veenbaas en Anthony Paul. De útjouwer is Wijdemeer en it omslach en typografy binne fan Gert Jan Slagter.
 • OBE POSTMA KUIER: In kuier troch de stêd lâns spoaren fan dichter-skriuwer Obe Postma en ek oare literêre bysûnderheden.
 • POEZY FAN OBE POSTMA OP MUZYK “IT PAAD”: konsert yn e doarpstsjerkje fan Huzum.
 • BOEKPRESINTAASJE ‘POSTMA OP MUZYK’: Oan’e ein fan it konsert wurdt it earste eksimplaar fan it boek ‘Postma op muzyk’ oanbean. Yn it boek binne mear dan tritich komposysjes opnaam op gedichten fan Obe Postma. Ek de gedichten sels binne opnaam.

OPUS 9

It OPS rekke (op fersyk fan Tresoar) belutsen by dit projekt, yn it ramt werfan begjin novimber trije konserten útfierd wurde en wol yn Grins(10 novimber), Ljouwert (11 novimber) en Amsterdam (konsertgebou, 9 novimber). Yn dy reeks konserten stean komposysjes fan Paul Carr sintraal; as intermezzo tusken de muzykstikken wurde fiif gedichten fan Obe Postma foar it fuotljocht brocht troch in deklamator. Dy gedichten ha leden fan it bestjoer en it OPS yn oerliz meiinoar útkeazen.

Postma Biografy Dreaun fan ierde’dream

Op woansdei 24 oktober 2018 is it earste eksimplaar fan de lang ferwachte Obe Postma biografy fan Philippus Breuker presintearre yn it ramt fan in feestlike gearkomst yn Tresoar te Ljouwert. De biografy hat as titel meikrigen Dreaun fan ierde’ dream en beskriuwt Postma as bern fan it lân, de stúdzje yn Amsterdam, syn freonskippen, Postma as learaar yn Grins, Postma as natuerwittenskipper, syn stúdzje fan filosofy en psychology, en, net yn it lêste plak, Postma as filosofysk dichter en histoarikus. Yn de fyzje fan Breuker hong Postma oan it libben, hy woe lokkich wêze en diel útmeitsje fan in ienheid, mar wie folslein in man op himsels. It wie in dreaun man. By alle geleardheid is de grûntoan fan syn bestean mankelikens en syn libben is tekene troch ûnrêst en begearen.

It Obe Postma Selskip hie dizze middei organisearre mei ferskate sprekkers. Jan Gulmans, skriuwer fan it selskip hold in lêzing Tusken klaai en akademy. Yn dizze lêzing waard in profyl sketst fan Breuker as literêr histoarikus, waard yngien op (de skaaikenmerken fan) syn oeuvre en waard syn fyzje op Postma as wittenskipsman en dichter tsjin it ljocht hâlden.

Dernei hold Elisabeth Leijnse, heechlearaar Letterkunde, Universiteit Namen in lêzing: Het schrijven van een biografie: historiografische en narratologische overwegingen nei oanlieding fan har dûbelbiografy Cécile en Elsa – Strijdbare Freules, dêr’t se de Libris Geschiedenis Prijs 2016 en de Biografieprijs 2016 foar krige.

As lêste spruts Philippus Breuker, auteur fan de biografy, oer ‘Problemen by it skriuwen fan in biografy fan Obe Postma en yn dy biografy sels.’ It earste eksimplaar fan de biografy waard útrikt oan Siebren van der Zwaag, âld-foarsitter fan it Obe Postma Selskip.

Ekstra Algemiene Ledegearkomste OPS 24 jan 2019

Ekstra Algemiene Ledegearkomste OPS

 Datum: Tongersdei 24 jannewaris 2019

Tiid: 15.30 oant 16.30 oere

Plak: Tresoar te Ljouwert

It Selskip hat op 12 desimber fan it ôfrûne jier in ekstra ledegearkomste hân. It útstel fan it bestjoer wie doe om it Obe Postma Selskip op te heffen. Dat útstel waard troch de oanwêzige leden lykwols net stipe. Dêrneist die bliken dat in oantal leden ree wiene in nij bestjoer te foarmjen. Dat inisjatyf, wat net agindearre wie, waard by akklamaasje oannommen, sadat nochris, sjoen wat de statuten dêrfan sizze, in ekstra ledegearkomste hâlden wurde moat. Dat bart dus op de niisneamde datum.

De folgjende leden binne ree om yn it bestjoer sitting te nimmen: Philippus Breuker, Martin Reints, Hylkje de Jong, Anneke de Vos en Siebren van der Zwaag. Foarsafier’t oare OPS-leden sitting yn it bestjoer nimme wolle, is it nedich dat se har by de skriuwer melde, uterlik in wike foar de gearkomste.

Wurklist 

 • Finansjele saken: finansjeel ferslach 2018, kaskommisje.
 • Beneaming nij bestjoer (sjoch boppe: kandidaat-bestjoersleden).
 • Ofskie âlde bestjoer.
 • Koarte taljochting op de plannen fan it nije bestjoer.
 • Wat der mear op it aljemint komt.
 • Ofsluting

Wjerklank 22 (2018)

 • ynhâld:
 • Obe Postma Selskip – It wurk as feriening sit der op
 • Obe Postma Dagen 2018
 • De gedichtemiddei
 • Oanbieding earste eksimplaar SELECTED POEMS
 • Obe Postma-dagen – poëzy- en literatuerkuier
 • Poëzy fan Obe Postma op muzyk
 • Boekpresintaasje: Obe Postma – In libben dat bloeide nei syn aard
 • Besprek Selected Poems
 • In frjemde skildersman wol Saske ha
 • Postma Biografy Dreaun fan ierde’ dream
 • De 150e bertedei fan Obe Postma